توانبخشی سازه و بررسی مقاومت سازه بتنی پایپ راک بتنی پالایشگاه نفت بهران

توانبخشی سازه و بررسی مقاومت سازه بتنی پایپ راک بتنی پالایشگاه نفت بهران
توانبخشی سازه و بررسی مقاومت سازه بتنی پایپ راک بتنی پالایشگاه نفت بهران
توانبخشی سازه و بررسی مقاومت سازه بتنی پایپ راک بتنی پالایشگاه نفت بهران
انجام عملیات اسکن سازه بتنی و تعیین شناسنامه سازه ای(تست اولتراسونیک بتن) به همراه ارائه گزارشات و طراحی روشهای توانبخشی سازه و بررسی مقاومت سازه بتنی پایپ راک بتنی پالایشگاه نفت بهران ، توسط کارشناسان کلینیک بتن ایران به پایان رسید.