اتمام عملیات کاشت بولت و مقاوم سازی جهت عملیات گسترش فنداسیون شرکت بین المللی پایر

اتمام عملیات کاشت بولت و مقاوم سازی جهت عملیات گسترش فنداسیون شرکت بین المللی پایر
اتمام عملیات کاشت بولت و مقاوم سازی جهت عملیات گسترش فنداسیون شرکت بین المللی پایر
اتمام عملیات کاشت بولت و مقاوم سازی جهت عملیات گسترش فنداسیون برج مسکونی و تجاری واقع در کوهک زیر نظر شرکت بین المللی پایر توسط نیروهای متخصص کلینیک بتن ایران  انجام پذیرفت.