اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار

اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار
اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار
اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار
اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار
اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار
اتمام عملیات آزمایش های غیر مخرب بتن بر روی سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار
پایان عملیات آزمایشات غیر مخرب بتن بر روی فنداسیون سانتریفیوژ فن کارخانه سیمان سبزوار، تعیین شناسنامه سازه ای با استفاده از روش آزمایش های غیر مخرب بتن ( اسکن بتن و تست اولتراسونیک بتن) و روش ترمیم و مقاوم سازی به آن شرکت محترم تقدیم گردید.