انعقاد قرارداد و ابلاغ به کار کفپوش اپوکسی شرکت ایپکو (ایرانخودرو)

انعقاد قرارداد و ابلاغ به کار کفپوش اپوکسی شرکت ایپکو (ایرانخودرو)
انعقاد قرارداد و ابلاغ به کار کفپوش اپوکسی شرکت ایپکو (ایرانخودرو)
در دی ما سال 1393تفاهم نامه و قرارداد جهت اجرای کفپوش اپوکسی و پوشش محافظتی سالن های تست موتور شرکت تحقیق و طراحی و تولید موتور ایرانخودرو  فی مابین کلینیک بتن ایران و آن شرکت محترم زیر نظر اداره بازرگانی شرکت ایرانخودرو منعقد و امضاء گردید.