انعقاد قرارداد و ابلاغ به کار مقاوم سازی و کاشت آرماتور پروژه شهید رجایی

انعقاد قرارداد و ابلاغ به کار مقاوم سازی و کاشت آرماتور پروژه شهید رجایی
در دی ماه سال 1393تفاهم نامه و قرارداد پروژه شهید رجایی جهت اجرای مقاوم سازی و کاشت آرماتور به تعداد 4000 عدد فی مابین کلینیک بتن ایران و آن قرارگاه محترم زیر نظر دایره نظارت پروژه منعقد و امضاء گردید.