پایان انجام عملیات اسکن سازه و آزمایش التراسونیک بتن برج های مسکونی

پایان انجام عملیات اسکن سازه و آزمایش التراسونیک بتن برج های مسکونی
پایان انجام عملیات اسکن سازه و آزمایش التراسونیک بتن برج های مسکونی
 عملیات اسکن سازه بتنی برج های مسکونی صدف در شریعتی (قیطریه) و برج مسکونی فردیس (فردیس کرج) و همچنینتعیین شناسنامه سازه ای(اولتراسونیک بتن) به همراه ارائه گزارشات و طراحی روشهای توانبخشی سازه توسط کارشناسان کلینیک بتن ایران به پایان رسید.