اتمام عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف

اتمام عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف
اتمام عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف
اتمام عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف
پایان عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف ، تعیین شناسنامه سازه ای با استفاده از روش آزمایش های غیر مخرب بتن ( اسکن بتن و تست التراسونیک بتن) و روش ترمیم و مقاوم سازی به آن آستان معظم تقدیم گردید.