پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان

پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
پایان عملیات اجرایی آب بندی مخازن ذخیره آب مجموعه برج های آسمان
در خرداد ماه ماه سال جاری 1395 ،عملیات ترمیم و آب بندی مخازن بتنی ذخیره آب شرب مجموعه برج های آسمان چیتگر ،وابسته به تعاونی حفاظت سپاه توسط پرسنل اجرایی واحد فنی کلینیک بتن ایران به اتمام رسید و پروژه به کارفرما تحویل گردید.