پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه

پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه
پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه
پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه
پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه
پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه
پایان عملیات مقاوم سازی و افزایش مقاطع اعضای بتنی سازه
در خرداد ماه سال جاری 1395 عملیات مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی قاب فولادی و کاشت بولت در یک مجتمع مسکونی در محدوده پردیس تهران توسط پرسنل اجرایی واحد فنی کلینیک بتن ایران به اتمام رسید