بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران

بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
بررسی کیفیت بتن منهول های لاین شمال به جنوب فاضلاب تهران
در اردیبهشت ماه سال جاری 1395 مجموعه سازه های بتنی خط فاضلاب شمال به جنوب شهر تهران در محدوده خیابان مصطفی خمینی به روش NDT (اسکن سازه ،تست التراسونیک بتن،پادیت،گالواپالس و نفوذپذیری)مورد تست قرار گرفت و گزارش شناسنامه سازه ای به کارفرما ارائه گردید.