تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل

تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
تعیین شناسنامه سازه ای فنداسیون دکل های مخابراتی ایرانسل
در اردیبهشت ماه سال جاری و به دنبال توافقنامه همکاری کلینیک بتن ایران با واحد تعمیرات شرکت ایرانسل،سازه های بتنی و فنداسیون مجموعه دکل های مخابراتی شرکت ایرانسل در استان اصفهان به روش غیر مخرب ،شامل تست اسکن بتن و آزمون التراسونیک بتن،از لحاظ کیفیت ،عمق ترک و مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج گزارش به واحد تعمیرات شرکت ایرانسل و شرکت مخابراتی هواوی-HUAWEI- ارائه گردید