انجام تست های غیر مخرب استخر بتنی آب شرب روستای طالون

انجام تست های غیر مخرب استخر بتنی آب شرب روستای طالون
انجام تست های غیر مخرب استخر بتنی آب شرب روستای طالون
انجام تست های غیر مخرب استخر بتنی آب شرب روستای طالون
انجام تست های غیر مخرب استخر بتنی آب شرب روستای طالون
به منظور بررسی وضعیت پایداری و مقاومتی سازه بتنی استخر آب شرب روستای طالون از توابع شهرستان سلوقان استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری 1395 تست التراسونیک بتن ئ اسکن سازه بتنی و مجموعه تست های غیر مخرب نفوذپذیری و پتانسیل خوردگی بتن به روش NDT توسط کارشناسان کلینیک بتن ایران صورت گرفت.