اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک

اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
 در دی ماه 1394 قرارداد ترمیم و آب بندی مخازن بتنی و تصفیه خانه واحد RO  کارخانه صنایع بهداشتی پرژک واقع در شهرک صنعتی ایوانکی گرمسار منعقد گردید و در تاریخ 11بهمن ماه سال 1394 به اتمام رسید وبه آن واحد محترم تحویل گردید.