تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد

تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد
تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد
تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد
افزایش ارتفاع سازه های آبی  تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد واقع در استان البرز

تعداد کاشت آرماتور:4000عدد

سطح آب بندی 2000متر مربع

حجم بتن ریزی:500متر مکعب