پودر آنی گیر FIX 10-S

پودر آنی گیر FIX 10-S

پودر آنی گیر FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن سریع آب سربعا وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می گردد. پودر آنی گیر FIX 10-S سیمانی تک جزئی.

موارد مصرف پودر آنی گیر FIX 10-S

جهت متوقف نمودن نشت آب و رطوبت، همچنین مقابله با فشار مثبت و منفی آب در سطوح گذرگاه های زیرزمینی، تونل ها، منهول ها و کلیه سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد، به کار می رود.
توصیه: به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.

سطح پوشش دهی پودر آنی گیر FIX 10-S

سطح باید تمیز و محکم بوده، برای این منظور کلیه رنگ ها، پلاستر های سست و... باید از روی سطح جدا و زدوده شوند تا جایی که به سطح جامد و مستحکم بتنی یا سیمانی رسید. سطوح خشک باید مرطوب گردند.

بلوک های بتنی سبک، ابتدا می بایست توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند. 

آب بندی بلوک های بتنی تحت تاثیر مواد شیمیایی مقدور نمی باشد.

آب بندی محل های نشت با پودر آنی گیر FIX 10-S

نشتی فعال باید با فشار پودر آنی گیر FIX-10S خشک و یا به همراه آب در محل نشتی، متوقف شوند.

آب بندی نشتی های وسیع تر با پودر آنی گیر FIX 10-S

سطوح تر اما مستحکم باید تحت تاثیر AQUAFIN-F قرار داده شده ( با میزان مصرف تقریبی kg/m2 3/0) و با AQUAFIN-1K به سرعت آب بند شوند( با میزان مصرف تقریبی kg/m2 5/1 ). بر روی بتن مگر باید آنقدر پودر آنی گیر FIX-10S مالیده شود تا جایی که سطح خشک گردد (با میزان مصرف تقریبی kg/m2 5/1 -1) سطوح سست دوباره می بایست توسط AQUAFIN-F پوشش داده شود و متعاقب آن 2 لایه مواد آب بند AQUAFIN-1K بر سطح اعمال گردد. چنانچه تمایل به ترک خوردگی در سطح وجود داشته باشد از AQUAFIN-2K/M با ضخامت 4-2 میلیمتر به جای AQUAFIN-1K استفاده شود.

24 ساعت پس از آب بندی کار با اعمال ASOPLAST-MZ پایان می یابد.

تاییدیه کیفیت پودر آنی گیر FIX 10-S

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.

جهت دریافت قیمت پودر آنی گیر FIX 10-S و سایر مواد آب بندی بتن، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r