آزمایش های مخرب بتن

واحد آزمایشگاه ژئو تکنیک این مرکز افتخار دارد که با بهره گیری از متخصصین با تجربه، کارآمد و به روز و نیز در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز و تخصصی، نسبت به ارائه برتر کلیه آزمایش های کارگاهی و دفتری تخصصی بتن مانند اسلامپ بتن، مقاومت فشاری بتن / کششی بتن / خمشی بتن / برشی بتن، دانه بندی بتن، ارزش ماسه ای بتن، نفوذ پذیری بتن، چسبندگی بتن، ارائه طرح اختلاط بتن، ارائه طرح اختلاط بتن های خاص، واکنش زایی بتن، مقاومت سایشی بتن و ....، آزمایش های سیمان بتن، آزمایش های مقاومت های کششی بتن و شیمیایی واتراستاپ، انواع آزمایش های افزودنی های بتن، به کلیه پروژه ها، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، کارخانه و ... اقدام نماید.

واحد آزمایشگاه ژئو تکنیک این مرکز افتخار دارد که با بهره گیری از متخصصین با تجربه، کارآمد و به روز و نیز در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز و تخصصی، نسبت به ارائه برتر کلیه آزمایش های کارگاهی و دفتری تخصصی بتن مانند اسلامپ بتن، مقاومت فشاری بتن / کششی بتن / خمشی بتن / برشی بتن، دانه بندی بتن، ارزش ماسه ای بتن، نفوذ پذیری بتن، چسبندگی بتن، ارائه طرح اختلاط بتن، ارائه طرح اختلاط بتن های خاص، واکنش زایی بتن، مقاومت سایشی بتن و ....، آزمایش های سیمان بتن، آزمایش های مقاومت های کششی بتن و شیمیایی واتراستاپ، انواع آزمایش های افزودنی های بتن، به کلیه پروژه ها، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، کارخانه و ... اقدام نماید.

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r