آزمایش های غیر مخرب بتن


کلینیک بتن ایران به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز فعال در عرصه بتن کشور، مفتخر است که در جایگاه ارائه دهنده خدمات اجرا و تفسیر آزمایش های غیر مخرب بتن، آزمایش های مشروح ذیل را به کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران علاقمند تقدیم نماید.
1. ( آزمایشگاه بتن ) مغزه گیری یا کرگیری:
نمونه گیری کارگاهی جهت اخذ مقاومت های کششی، فشاری، الکتریکی، جذب آب، تخلخل
2. ( آزمایشگاه بتن ) چکش اشمیت:
برداشت کیفیت و مقاومت بتن 
3. ( آزمایشگاه بتن ) نمونه گیری از میلگرد:
بررسی مشخصات آرماتور های مصرفی
4. ( آزمایشگاه بتن ) اسکن شبکه و اسکن آرماتور ها
تعیین سایز، تعداد، محل استقرار، رسم پروفیل، کاور آرماتور ها در سازه و ضخامت
5. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین عمل کربناسیون: تعیین عمق کربناسیون بتن
6. ( آزمایشگاه بتن ) مقاومت چسبندگیPull Off
7. ( آزمایشگاه بتن ) تهیه پودر بتن: تعیین یون کلر، رسم پروفیل و ضریب انتشار
8. ( آزمایشگاه بتن ) آزمایش هافسل: پتانسیل خوردگی
9. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین شدت خوردگی: تعیین شدت خوردگی آرماتور در بتن و امکان سنجی خوردگی در آینده
10. ( آزمایشگاه بتن )  تعیین سرعت نفوذ یون کلر RCPT
11. ( آزمایشگاه بتن ) پتروگرافی بتن:
وضعیت بهم پیوستگی سنگدانه و خمیر سیمان در بتن
12. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار
13. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین نفوذ پذیری بتن
14. ( آزمایشگاه بتن ) تست و آزمایش التراسونیک بتن:
شناسایی ترک، ابعاد اعضا و تخلل بتن و عمق ترک

کلینیک بتن ایران به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز فعال در عرصه بتن کشور، مفتخر است که در جایگاه ارائه دهنده خدمات اجرا و تفسیر آزمایش های غیر مخرب بتن، آزمایش های مشروح ذیل را به کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران علاقمند تقدیم نماید.
1. ( آزمایشگاه بتن ) مغزه گیری یا کرگیری:
نمونه گیری کارگاهی جهت اخذ مقاومت های کششی، فشاری، الکتریکی، جذب آب، تخلخل
2. ( آزمایشگاه بتن ) چکش اشمیت:
برداشت کیفیت و مقاومت بتن 
3. ( آزمایشگاه بتن ) نمونه گیری از میلگرد:
بررسی مشخصات آرماتور های مصرفی
4. ( آزمایشگاه بتن ) اسکن شبکه و اسکن آرماتور ها
تعیین سایز، تعداد، محل استقرار، رسم پروفیل، کاور آرماتور ها در سازه و ضخامت
5. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین عمل کربناسیون: تعیین عمق کربناسیون بتن
6. ( آزمایشگاه بتن ) مقاومت چسبندگیPull Off
7. ( آزمایشگاه بتن ) تهیه پودر بتن: تعیین یون کلر، رسم پروفیل و ضریب انتشار
8. ( آزمایشگاه بتن ) آزمایش هافسل: پتانسیل خوردگی
9. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین شدت خوردگی: تعیین شدت خوردگی آرماتور در بتن و امکان سنجی خوردگی در آینده
10. ( آزمایشگاه بتن )  تعیین سرعت نفوذ یون کلر RCPT
11. ( آزمایشگاه بتن ) پتروگرافی بتن:
وضعیت بهم پیوستگی سنگدانه و خمیر سیمان در بتن
12. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار
13. ( آزمایشگاه بتن ) تعیین نفوذ پذیری بتن
14. ( آزمایشگاه بتن ) تست و آزمایش التراسونیک بتن:
شناسایی ترک، ابعاد اعضا و تخلل بتن و عمق ترک
6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r